Genel Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Fevzi Gandur Lojistik A.Ş.(bundan böyle “Fevzi Gandur” olarak ifade edilecektir) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.

Aydınlatma Metni, Fevzi Gandur tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Fevzi Gandur Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, tüm idari ve teknik önlemler alınarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla işlenebilmektedir.

 

 • Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve Veri İşleme Amaçlarımız

Kişisel verileriniz, Kimlik(Adı, Soyadı, İmza, TC Kimlik No/ Vergi Numarası, Anne-Baba adı, Uyruk, Pasaport No, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet), İletişim(Adres, E-Posta, Telefon Numarası, İkametgah Adresi, Faks Numarası), Hukuki İşlem(Sözleşmeler, Dava ve İcra Dosyalarındaki Bilgiler, İhtarname), Müşteri İşlem(Fatura, Çek-Senet Bilgileri), Fiziksel Mekan Güvenliği(Kamera kayıtları), Risk Yönetimi(Adı-soyadı), Finans(Banka Bilgileri, IBAN Numarası, Borç Bilgileri,) ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere bunun gibi bir kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir sizi tanımlayan veri ve bilgileri ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, 6698 numaralı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘nun temel ilkelerine bağlı olarak, 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara uygun şekilde işlenebilmektedir.

Fevzi Gandur kişisel verilerinizi finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam, kampanya, promosyon ve sponsorluk süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerinin takibi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

6098 sayılı Borçlar Kanunu,

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

5/2-a – Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

5/2-b – Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

5/2-c – Bir sözleşmenin kurulması ve ya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

5/2-ç – Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

5/2-e – Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

5/2-f – İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz iş bu aydınlatma metninde belirtilen işlenme amaçlarının yerine getirilmesi için metnin 2. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; ilgili kişi tarafından firmamız internet sitesinin ziyaret edilmesi, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, şirketimizin ziyaret edilmesi yöntemleriyle, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Fevzi Gandur, tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları kapsamında ve işbu aydınlatma metninde belirtilen finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam, kampanya, promosyon ve sponsorluk süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerinin takibi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle aşağıda belirtilen 3. kişi ve kurumlara aktarılabilecektir.

 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri,
 • Tedarikçiler,
 • Hissedarlar,
 • İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar,
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları,

 

 • Veri Sahibi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://fezvzigandur.com internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Binası K:3 Giyimkent-Esenler/İSTANBULadresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden, noter kanalıyla, fevzigandurlojistik@hs05.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da kvkk@fevzigandur.com adresine elektronik posta olarak iletebilirsiniz.

Fevzi Gandur talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla,

 

Fevzi Gandur Lojistik A.Ş.
Adres : Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Binası K:3 Giyimkent-Esenler/İSTANBUL
Telefon : +90 212 987 55 55
Kep Adresi : fevzigandurlojistik@hs05.kep.tr
E-Posta : kvkk@fevzigandur.com
Web : https://fevzigandur.com